1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 4. Klucze do apartamentu zostaną przekazane zdalnie na email lub sms w formie kombinacji cyfr które należy wpisać na klawiaturze w drzwiach. System otwierania jest automatyczny. W sytuacji problemów istnieje możliwość zdalnego otwarcia. W apartamencie na wieszaku zostawione są karty RFID która po przyłożeniu do zamka otwiera drzwi.
 5. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację wskazanej przez Giewont View 16. 
 6. Podczas zameldowania pobierana jest gotówką odpowiednia opłata klimatyczna (2,80 zł za osobę za dobę; stan na rok 2024).
 7. Giewont View 16 zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  2. odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
  3. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
  4. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
  5. odmawia dokonania preautoryzacji na karcie
 8. Gość za zgodą Giewont View 16 może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 9. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 10. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 11. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
 12. Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za sztukę.
 13. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Giewont View 16 oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Giewont View 16 lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 14. Potrącenia należności Giewont View 16 z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 15. Giewont View 16 zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.
 16. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia,
  w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Giewont View 16 zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.
 17. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Giewont View 16 może również odmówić wydania kluczy.
 18. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest dozwolone. Podlega dodatkowym opłatą ustalamy przed rezerwacja. (Chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej).
 19. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Giewont View 16 obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
 20. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 21. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Giewont View 16 zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Giewont View 16 uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 22. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Giewont View 16wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
 23. Giewont View 16 nie ponosi odpowiedzialności oraz nie przechowuje rzeczy pozostawionych przez Gości w apartamencie.
 24. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę
 25. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 26. Firma zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.
 27. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 28. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Giewont View 16 Zakopane.

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Giewont View 16 widget studio Mirosław Stefaniak, Królowej Jadwigi 293, 30-234 Kraków
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.